ΧΕ-798 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 – ΑΔΑ: ΨΨΣ246907Θ-ΔΦΦ

Θέμα: ΧΕ-798 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023
Ημερομηνία: 08/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2024 08:37:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΣ246907Θ-ΔΦΦ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου