Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «Ι-Υ ΠΡΟΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΠΔΤ46907Θ-ΦΜ5

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «Ι-Υ ΠΡΟΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 25/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2024 11:13:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΔΤ46907Θ-ΦΜ5
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου