ΧΕ-866 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΠΧΛ46907Θ-ΩΓΘ

Θέμα: ΧΕ-866 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 16/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/06/2024 08:48:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΧΛ46907Θ-ΩΓΘ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου