ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΥΘΥΣ PEZZER No18,20,22 – ΑΔΑ: ΨΩΖ146907Θ-ΑΞ6

Θέμα: ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΥΘΥΣ PEZZER No18,20,22
Ημερομηνία: 08/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/04/2024 14:22:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΖ146907Θ-ΑΞ6
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου