ΧΕ-937 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ – ΑΔΑ: ΨΟΤΥ46907Θ-Β0Σ

Θέμα: ΧΕ-937 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Ημερομηνία: 30/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/05/2024 09:37:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΤΥ46907Θ-Β0Σ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου