ΧΕ-762 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: ΨΩΘΞ46907Θ-ΤΟΙ

Θέμα: ΧΕ-762 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 03/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/04/2024 12:23:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΘΞ46907Θ-ΤΟΙ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου