ΧΕ-877 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΦΟΡΟΣ Α.Α.Δ.Ε ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΜΕ ΕΠΙΧ/ΓΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 – ΑΔΑ: ΨΝΖΝ46907Θ-1ΘΑ

Θέμα: ΧΕ-877 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΦΟΡΟΣ Α.Α.Δ.Ε ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΜΕ ΕΠΙΧ/ΓΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Ημερομηνία: 22/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/04/2024 12:23:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΖΝ46907Θ-1ΘΑ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου