ΧΕ-886 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1994/2023 – ΑΔΑ: ΨΝ7Χ46907Θ-30Φ

Θέμα: ΧΕ-886 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1994/2023
Ημερομηνία: 23/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/05/2024 09:04:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝ7Χ46907Θ-30Φ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου