ΧΕ-856 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α’ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 – ΑΔΑ: ΨΝ3Θ46907Θ-Υ3Π

Θέμα: ΧΕ-856 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α’ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
Ημερομηνία: 12/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/04/2024 09:53:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝ3Θ46907Θ-Υ3Π
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου