ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 25/2024 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ» (CPV: 50400000-9) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 969.999,84€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 1.202.799,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών. – ΑΔΑ: ΨΜΕΠ46907Θ-ΙΚΠ

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 25/2024
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την:
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ»
(CPV: 50400000-9)
για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 969.999,84€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 1.202.799,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.
Ημερομηνία: 05/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/04/2024 11:09:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΕΠ46907Θ-ΙΚΠ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου