ΑΓΚΥΛΕΣ ΚΟΠΗΣ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΔΑ: ΨΜΑΛ46907Θ-ΝΣ2

Θέμα: ΑΓΚΥΛΕΣ ΚΟΠΗΣ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
Ημερομηνία: 05/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/04/2024 10:55:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΑΛ46907Θ-ΝΣ2
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου