ΠΟΡΕΙΑ ΠΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2024 – ΑΔΑ: ΨΛΞΡ46907Θ-ΚΛΑ

Θέμα: ΠΟΡΕΙΑ ΠΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2024
Ημερομηνία: 23/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/04/2024 09:59:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΞΡ46907Θ-ΚΛΑ
Είδος: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Λήψη αρχείου