ΧΕ-911 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΗΞΝ46907Θ-ΦΥΤ

Θέμα: ΧΕ-911 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ
Ημερομηνία: 25/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/05/2024 14:57:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΞΝ46907Θ-ΦΥΤ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου