ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΦΙΛΤΡΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ – ΑΔΑ: ΨΗΒΚ46907Θ-ΩΡ3

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΦΙΛΤΡΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ
Ημερομηνία: 16/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/04/2024 08:18:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΒΚ46907Θ-ΩΡ3
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου