ΧΕ-821 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 1479/2023 – ΑΔΑ: ΨΙΨΝ46907Θ-ΟΗΜ

Θέμα: ΧΕ-821 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 1479/2023
Ημερομηνία: 10/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/05/2024 08:59:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΨΝ46907Θ-ΟΗΜ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου