ΧΕ-942 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΟΛΕΓΙΟΥ ( ΦΕΚ 239/τ. Α /22.12.2022 ) ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 – ΑΔΑ: ΨΙΚ046907Θ-ΖΟΓ

Θέμα: ΧΕ-942 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΟΛΕΓΙΟΥ ( ΦΕΚ 239/τ. Α /22.12.2022 ) ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
Ημερομηνία: 30/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/05/2024 08:22:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΚ046907Θ-ΖΟΓ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου