ΣΩΛΗΝΕΣ LATEX ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ – ΑΔΑ: ΨΗ5Π46907Θ-ΒΘ2

Θέμα: ΣΩΛΗΝΕΣ LATEX ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ
Ημερομηνία: 08/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/04/2024 14:26:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗ5Π46907Θ-ΒΘ2
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου