ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΩΝ – ΑΔΑ: ΨΦΡΖ46907Θ-Ρ1Φ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΩΝ
Ημερομηνία: 22/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/04/2024 12:32:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΡΖ46907Θ-Ρ1Φ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου