Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΦΙΙ46907Θ-ΚΓΙ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 19/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/04/2024 11:08:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΙΙ46907Θ-ΚΓΙ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου