ΧΕ-893 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΦΓ546907Θ-Τ76

Θέμα: ΧΕ-893 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 24/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/04/2024 09:54:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΓ546907Θ-Τ76
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου