ΧΕ-804 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1997/2023 – ΑΔΑ: ΨΦ0Σ46907Θ-Ω0Χ

Θέμα: ΧΕ-804 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1997/2023
Ημερομηνία: 08/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/04/2024 10:29:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦ0Σ46907Θ-Ω0Χ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου