Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΠΟΓΓΙΔΙΟ (ΣΕΛΛΟΥΛΟΖΗΣ) ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΕΞΧ46907Θ-ΛΗ1

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΠΟΓΓΙΔΙΟ (ΣΕΛΛΟΥΛΟΖΗΣ) ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 18/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/04/2024 13:00:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΞΧ46907Θ-ΛΗ1
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου