ΧΕ-946 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5102/2024(ΦΕΚ 55/A’/13-04-24) Αρθ.41 ΑΠΟΦ.Δ.Σ.1/29-04-2024 Θ10 CB B 2022 (5974.58) – ΑΔΑ: ΨΕΚ646907Θ-Ρ0Υ

Θέμα: ΧΕ-946 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5102/2024(ΦΕΚ 55/A’/13-04-24) Αρθ.41 ΑΠΟΦ.Δ.Σ.1/29-04-2024 Θ10 CB B 2022 (5974.58)
Ημερομηνία: 30/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/05/2024 09:00:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΚ646907Θ-Ρ0Υ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου