ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ – ΑΔΑ: ΨΕΙΙ46907Θ-8ΗΝ

Θέμα: ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ
Ημερομηνία: 26/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/04/2024 13:18:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΙΙ46907Θ-8ΗΝ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου