ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ACUMEN SENSOR ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΥΠΟΤΑΣΗΣ, ΓΑΝΤΙΑ ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ – ΑΔΑ: ΨΕΙ046907Θ-ΓΡ8

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ACUMEN SENSOR ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΥΠΟΤΑΣΗΣ, ΓΑΝΤΙΑ ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ
Ημερομηνία: 02/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/04/2024 12:58:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΙ046907Θ-ΓΡ8
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου