ΧΕ-820 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ " ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΔΠΗ46907Θ-ΩΑΓ

Θέμα: ΧΕ-820 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ " ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 10/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/07/2024 09:07:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΠΗ46907Θ-ΩΑΓ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου