Ορισμός επιτροπής παραλαβής παντός αναλώσιμου Υγειονομικού υλικού ,γραφικής ύλης ,ειδών καθαριότητας κ.λ.π για το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για τον μήνα Απρίλιο 2024 – ΑΔΑ: ΨΑΖΦ46907Θ-Π2Ξ

Θέμα: Ορισμός επιτροπής παραλαβής παντός αναλώσιμου Υγειονομικού υλικού ,γραφικής ύλης ,ειδών καθαριότητας κ.λ.π για το Γενικό Νοσοκομείο
Χαλκίδας για τον μήνα Απρίλιο 2024
Ημερομηνία: 03/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/04/2024 09:36:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΖΦ46907Θ-Π2Ξ
Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Λήψη αρχείου