ΧΕ-758 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: Ψ9Κ846907Θ-ΗΚ3

Θέμα: ΧΕ-758 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 03/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/04/2024 12:23:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9Κ846907Θ-ΗΚ3
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου