ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ " ΓΑΝΤΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ " – ΑΔΑ: Ψ8ΞΔ46907Θ-ΨΓ9

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ " ΓΑΝΤΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ "
Ημερομηνία: 01/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/04/2024 12:32:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΞΔ46907Θ-ΨΓ9
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου