Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: Ψ8ΝΓ46907Θ-0ΓΘ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 15/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/04/2024 13:36:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΝΓ46907Θ-0ΓΘ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου