ΧΕ-828 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ & ΘΗΚΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΛΑΒΙΔΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ – ΑΔΑ: Ψ85Υ46907Θ-Π15

Θέμα: ΧΕ-828 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ & ΘΗΚΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΛΑΒΙΔΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ
Ημερομηνία: 10/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/05/2024 09:06:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ85Υ46907Θ-Π15
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου