ΚΑΡΥΤΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55+ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ. – ΑΔΑ: Ψ6ΦΚ46907Θ-4ΕΦ

Θέμα: ΚΑΡΥΤΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55+ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.
Ημερομηνία: 19/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/04/2024 09:45:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΦΚ46907Θ-4ΕΦ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου