ΑΠΟΖΗΜΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ,ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ & ΕΞΑΙΡ/ΜΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 – ΑΔΑ: Ψ65Ξ46907Θ-ΘΑΛ

Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ,ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ & ΕΞΑΙΡ/ΜΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Ημερομηνία: 17/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/04/2024 12:15:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ65Ξ46907Θ-ΘΑΛ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου