ΧΕ-932 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: Ψ5ΛΚ46907Θ-ΚΗΣ

Θέμα: ΧΕ-932 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 29/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/05/2024 09:37:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΛΚ46907Θ-ΚΗΣ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου