ΧΕ-858 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 – ΑΔΑ: Ψ5ΔΓ46907Θ-ΞΜ4

Θέμα: ΧΕ-858 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
Ημερομηνία: 12/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/04/2024 09:53:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΔΓ46907Θ-ΞΜ4
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου