ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ – ΑΔΑ: Ψ54Ζ46907Θ-ΖΜ5

Θέμα: ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ
Ημερομηνία: 25/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2024 11:45:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ54Ζ46907Θ-ΖΜ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου