ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ – ΑΔΑ: Ψ4ΤΚ46907Θ-ΜΞΥ

Θέμα: ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
Ημερομηνία: 03/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/04/2024 08:56:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΤΚ46907Θ-ΜΞΥ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου