ΧΕ-836 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 97/2024 – ΑΔΑ: Ψ3ΤΞ46907Θ-5ΨΧ

Θέμα: ΧΕ-836 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 97/2024
Ημερομηνία: 10/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2024 08:38:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΤΞ46907Θ-5ΨΧ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου