ΧΕ-863 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ " ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΛΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: Ψ39Λ46907Θ-ΡΤΙ

Θέμα: ΧΕ-863 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ " ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΛΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 16/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2024 08:38:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ39Λ46907Θ-ΡΤΙ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου