ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 20/2024 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την προμήθεια: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VAC – ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ, CPV: 33141613-0» & «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ» CPV: 33140000-3», για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 79.044,00€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 98.014,56€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. – ΑΔΑ: Ψ1ΑΥ46907Θ-Χ9Ν

Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 20/2024
Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την προμήθεια:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VAC – ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ, CPV: 33141613-0» & «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ» CPV: 33140000-3», για την κάλυψη
των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 79.044,00€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 98.014,56€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.
Ημερομηνία: 08/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/04/2024 10:53:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΑΥ46907Θ-Χ9Ν
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου