ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 28/2024 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV: 33696300-8)» για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 293.230,40€ πλέον ΦΠΑ 6% ήτοι 310.824,22€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. – ΑΔΑ: Ψ19Υ46907Θ-ΞΝΜ

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 28/2024
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια:
«ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(CPV: 33696300-8)»
για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 293.230,40€ πλέον ΦΠΑ 6% ήτοι 310.824,22€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Ημερομηνία: 15/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/04/2024 11:25:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ19Υ46907Θ-ΞΝΜ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου