ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ – ΑΔΑ: Ψ0ΤΡ46907Θ-ΣΚ4

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ
Ημερομηνία: 15/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/04/2024 09:50:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΤΡ46907Θ-ΣΚ4
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου