ΧΕ-788 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΤΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 891/2023 ) – ΑΔΑ: Ψ0ΗΨ46907Θ-Υ5Δ

Θέμα: ΧΕ-788 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΤΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 891/2023 )
Ημερομηνία: 05/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/04/2024 07:37:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΗΨ46907Θ-Υ5Δ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου