ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΩΝ – ΑΔΑ: Ψ0ΙΝ46907Θ-2ΥΕ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΩΝ
Ημερομηνία: 22/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/04/2024 12:30:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΙΝ46907Θ-2ΥΕ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου