ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων

Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 03/04/2024

 Σας ενημερώνουμε ότι παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, στα πλαίσια της Γ4α/Γ.Π.οικ.12386/28-02-2024   (ΑΔΑ: 6ΑΞ6465ΦΥΟ-Θ2Χ) Εγκριτικής  Απόφασης του Υπουργείου Υγείας    για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ των Νοσοκομείων , αρμοδιότητας 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

 (Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr  παρατείνεται έως την Δευτέρα 8/4/2024 και ώρα 15:00)