Καθιέρωση εσωτερικού διαύλου αναφοράς και ορισμός Υπευθύνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α) στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας κατ’ εφαρμογή του Ν. 4990/2022.

Σε εφαρμογή α) των διατάξεων του Ν. 4990/2022 «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ A’ 210), β) των υπ’ αριθμ. ΓΓΑΔΔΤ/ 329/6770/19-4-2023 (ΑΔΑ: 64Η646ΜΤΛ6- ΜΒΒ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/231/οικ.8690 /18.05.2023 (ΑΔΑ: 91OK46MTL6-57Ω) εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και γ) την διασφάλιση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4990/2022, καθιερώθηκε εσωτερικός δίαυλος αναφοράς στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας ως Υπεύθυνη Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α) σχετικά με παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω νόμου, η μόνιμη υπάλληλος του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας Μαγδάλη Αλεξάνδρα του Αθανασίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.

Το e-mail του Υ.Π.Π.Α. το οποίο θα χειρίζεται μόνο η παραπάνω υπάλληλος και στο οποίο θα δέχεται αναφορές για σχετικές με παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4990/2022 (ΦΕΚ Α’ 210) είναι: ma.yppa@chalkidahospital.gr

Ο Διοικητής του Γ.Ν. Χαλκίδας-Γ.Ν.-Κ.Υ. Καρύστου-Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης

Κωνσταντίνος Δ. Χροναίος