ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΓΚΥΛΕΣ ΚΟΠΗΣ ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ " – ΑΔΑ: 9ΖΔ746907Θ-Λ9Ξ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΓΚΥΛΕΣ ΚΟΠΗΣ ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ "
Ημερομηνία: 02/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/04/2024 12:35:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΖΔ746907Θ-Λ9Ξ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου