ΧΕ-917 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1012/2023 & ΧΕ 391/2024 – ΑΔΑ: 9ΒΞΡ46907Θ-ΛΚΧ

Θέμα: ΧΕ-917 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1012/2023 & ΧΕ 391/2024
Ημερομηνία: 26/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/05/2024 09:00:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΞΡ46907Θ-ΛΚΧ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου