ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΑΔΑ: 9ΤΨ246907Θ-3ΨΨ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Ημερομηνία: 23/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/04/2024 11:05:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΤΨ246907Θ-3ΨΨ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου