ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ 2. ΕΛΕΓΧΟΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΤΟΡ 3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 4. ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΑΜΑΣ – ΑΔΑ: 9Θ0Η46907Θ-7ΒΛ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ
2. ΕΛΕΓΧΟΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΤΟΡ 3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 4. ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΑΜΑΣ
Ημερομηνία: 17/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/04/2024 13:45:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Θ0Η46907Θ-7ΒΛ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου